نظافت پروژه های اداری و تجاری

1- نظافت کنتراتی پروژه های اداری و تجاری

2- نظافت داخلی سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی

3- نظافت محیطهای صنعتی

4- نظافت ساختمانهای نوساز

5- نظافت محل کار و شرکتها

6- نظافت آموزشگاهها

 
  • لوگو  مشتری
  • لوگو  مشتری
  • لوگو  مشتری
  • لوگو  مشتری

ارسال پیام