ایمن سازی جاده های صخره ای (Mishing)

فرهنگ ایمن سازس جاده ای مسئله ی مهمی در زمینه ی تأمین ایمنی و پیشگیری از تلفات جاده ای است.

ما میتوانیم ایمنی را در جاده هایی که حاشیه ی خطرناک دارند به هموطنان هدیه دهیم.