نصب تجهیزات و اشیاء حجیم و سنگین

روش دسترسی با طناب برای نصب تجهیزات و اشیاء بزرگ بسیار ایمن بوده و امکان دسترسی به موقعیت های سخت و خاص را که به وسیله ی سایر روشها امکان پذیر نیست را ممکن میسازد.

افراد حرفه ای تیم ما با بهترین روشها امکان نصب هر گونه شیء سنگین و حجیم در هر نقطه ای که با روشهای داربست و کلایمر و… قابل اجرا نیست، به بهترین نحو به انجام میرساند.