پوشش نمای چوب ترموود

استفاده از چوب در اجرای فضای باز محدودیتهایی ایجاد میکند اما با ایجاد تغییراتی باعث دوام آن شده اند.

در حقیقت چوب ترموود به روش حرارت دادن تحت شرایط خاص در دمای 180 درجه ی سانتیگراد در زمان نزدیک به 100 ساعت تولید میشود که در این پروسه اکسیژن حذف شده و امکان سوختن از میان میرود.

پوشش این نوع نما با استفاده از روغن و بخار آب در سه مرحله خشک کردن – حرارت دادن و خنک سازی انجام میشود.